10 Meest gestelde vragen

10 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER BEWINDVOERING

1. Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering is het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind wordt getracht om de rekeningen zoveel mogelijk te betalen en wordt een goede administratie gevoerd. Ieder jaar dient er een Rekening & Verantwoording te worden gemaakt voor de kantonrechter. Bij beëindiging van het bewind wordt een eindverantwoording opgemaakt.


2. Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor uw cliënt?

  • als de cliënt geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren;
  • als de administratie niet meer te overzien is voor de cliënt;
  • als de financiële post niet meer wordt geopend door de cliënt;
  • als er betalingsachterstanden zijn ontstaan;
  • als er een schuldsanering is aangevraagd of reeds is ingesteld en er daarnaast nog beheer van de financiën gewenst of vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden.


3. Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?

Een paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van bewindvoering:

  • de cliënt moet medewerking willen verlenen - als dat echt niet kan, kan bewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd;
  • er moet een geregeld inkomen zijn.


4. Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De bewindvoering kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter.

U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak, die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als de cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen.


5. Wanneer eindigt het bewind van rechtswege?

  • als de cliënt overlijdt;
  • als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.


6. Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter.Deze maatregel is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.


De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen buitengerechtelijke regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.


Kortom bij beschermingsbewind regelt de beschermingsbewindvoerder uw dagelijkse financiële administratie en bij de WSNP regelt de WSNP bewindvoerder uw schuldaflossing aan uw schuldeisers.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal zorgdragen voor de maandelijkse afdracht van de boedelbijdrage (mits er voldoende inkomen is). Daarnaast draagt hij zorg voor de aanlevering van de informatie aan de WSNP bewindvoerder, waardoor het WSNP-traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten.


7. Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Nee, schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen drie jaar binnen het huidige budget in te passen zijn of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.


8. Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?

Ja, indien er gegronde redenen zijn, kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.


9. Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?

Op het moment dat AanZet Bewind tot bewindvoerder is benoemd, gaat er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Zo sturen wij een brief naar instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief leggen we uit dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.


10. Wat wordt onder bewind gesteld?

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Monique van der Poel

"Ik ben enthousiast en gedreven en houd ervan om de koe bij de horens te vatten"

Bankrekeningnummer: NL 92 INGB 0006 6088 17

KvK nummer: 60922591
BTW nummer: NL001899559B98

Contact gegevens

AanZet Bewind (klik voor formulier)


Postbus 171

5830 AD  Boxmeer


Telefoonnummer: 06 22 54 60 99

Maandag t/m donderdag

van 09.00 t/m 13.00 uur


Mailadres: info@aanzetbewind.nl